REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O PATRONIE SZKOŁY gen. Józefie Bemie

W związku z obchodami Dnia Patrona w naszej szkole zorganizowany został konkurs na najlepszą prezentację multimedialną, przedstawiającą  sylwetkę i dokonania patrona szkoły: JÓZEF BEM- generał, ale także wynalazca

 

 1. Informacje ogólne
 2. Konkurs obejmuje stworzenie prezentacji multimedialnej o generale Józefie Bemie
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas informatycznych, teleinformatycznych, cyfrowych procesów graficznych oraz dla klas o profilu logistycznym
 4. Cel konkursu:

1.Wzmocnienie zainteresowania postacią patrona szkoły.

2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

3.Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.

4.Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

III. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej o dokonaniach, wynalazkach i życiu Józefa Bema
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

2.Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2osobowych.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 3. Forma pracy konkursowej

1.Projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicznym.

2.Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point.

3.Jako nazwę plików należy wpisać imiona i nazwiska uczniów wykonujących pracę.

4.W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

 5.W prezentacji należy umieścić klasę oraz imiona i nazwiska uczniów wykonujących pracę.

 1. Prezentacja może zawierać max 20 slajdów.
 2. Termin składania prac konkursowych do 26.04.2019r
 3. Podpisane prace konkursowe należy składać bezpośrednio do koordynatora konkursu Pana Marka Rusina
 4. Odpowiedzialni: Marek Rusin, wychowawcy klas: Jarosław Kowalski, Sławomir Mosakowski, Krzysztof Strusiński, Renata Czarnecka, Michał Korzybski, Marek Sobiech, Dorota Smolińska
 5. Termin: 04.2019r.
 6. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

1.Zgodność treści prezentacji z tematem konkursu.

2.Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji

3.Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

4.Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

5.Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

6.Ogólne wrażenie estetyczne.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

2.W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoni zwycięzcę.

3.Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się 03 czerwca 2019

4.Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Szkoły.

 1. Najlepsza prezentacja zostanie zaprezentowana podczas uroczystości Dnia Patrona

Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
            przewodniczący – Pan  Maciej Wojciechowski

        Pan Miron Boniakowski
        Pan Cezary Bagiński
        Pan Marek Rusin

        Pan Marcin Ropelewski

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
     - realizacja tematu ( 0-5 pkt.)
     - wkład własny, oryginalność przedmiotu ( 0-5 pkt.)
     - wartość merytoryczna pracy ( 0-5 pkt. )
     - estetyka wykonania i trwałość pracy,  ( 0-5 pkt. )

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl