Kierunki kształcenia

 

Zespół Szkół nr 1 in gen. Józefa Bema oferuje przyszłym uczniom wiele rozwojowych kierunków kształcenia.

Są to kierunki, które zapewniają lepszy start w poszukiwaniu pracy na dzisiejszym rynku.

Są to takie kierunki jak:

1. Technik elektryk

2. Technik informatyk

3. Technik teleinformatyk

4. Technik cyfrowych procesów graficznych

5. Technik energetyk

6. Technik logistyk

 

 

TECHNIKUM

311303 technik elektryk

Jest to kierunek kształcenia, który działa w naszej szkole najdłużej. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, które są wymagane przez każdego szanującego się pracodawcę. Szkoła współpracuje z różnymi zakładami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Po ukończeniu technikum elektrycznego absolwent ZS1 jest w pełni przygotowany do pracy samodzielnego elektryka oraz bez problemu może dostać się na pokrewne kierunki studiów.

W trakcie nauki uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z następujących kwalifikacji:

Kwalifikacje zawodowe:

EE.05. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

EE.26. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W cyklu kształcenia, uczeń zdaje egzamin z danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z wybranej kwalifikacji. Uczeń zdobywa tytuł technika elektryka, gdy ukończy szkołę średnią i zda dwa egzaminy potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole w zawodzie technik elektryk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1)      montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2)      wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3)      lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4)      oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5)      montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6)      dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektroinstalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

311307 technik energetyk

Kwalifikacje zawodowe:

E. 22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej i cieplnej.

-        Zajmuje  się  nadzorem  procesów  wytwarzania,  przetwarzania,  przesyłania,  gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii w różnych dziedzinach przemysłu, np. elektrotechnicznego, czy automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi. Zależnie od rodzaju energii, z którą ma do czynienia w pracy – może być energetykiem cieplnym (termoenergetykiem), energetykiem wodnym (hydroenergetykiem), elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym czy energetykiem wiatrowym.

-        Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

-        Przeprowadza naprawy i konserwację maszyn i urządzeń energetycznych.

-        Posługuje się systemami informatycznymi, automatyką przemysłową i urządzeniami pomiarowymi.

-        Zajmuje się gospodarką paliwową, wodną oraz gospodarką odpadami.

Technik energetyk powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie: mechaniki, elektrotechniki, termodynamiki, konstrukcji i technologii mechanicznych, elektroniki i automatyki maszyn i urządzeń energetycznych, technologii wytwarzania energii.

Technik energetyk powinien umieć wykonać montaż, demontaż oraz zająć się eksploatacją urządzeń wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny, umieć wykonywać zadania związane z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania nimi.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

351203 technik informatyk

Kierunek kształcenia działa w szkole od 2008 roku. Zawód technik informatyk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyska wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży informatycznej, tzw. kwalifikacjach, z których każda kończy się egzaminem zawodowym:

 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:

 • konfigurować przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 • określać funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 • wykonywać projekty lokalnych sieci komputerowych;
 • tworzyć sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 • rozpoznawać i stosować normy dotyczące okablowania strukturalnego
 • opisywać i analizować klasy adresów IP;
 • sporządzać kosztorysy projektowanej sieci komputerowej;
 • wykonywać pomiary okablowania strukturalnego;
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej;
 • montować okablowanie sieciowe;
 • opracowywać dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej;
 • konfigurować urządzenia telefonii internetowej;
 • instalować sieciowe systemy operacyjne;
 • konfigurować interfejsy sieciowe;
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci;
 • modernizować i rekonfigurować komputery osobiste;
 • montować komputer osobisty z podzespołów;
 • stosować polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 • instalować i konfigurować sterowniki urządzeń;
 • rozpoznawać rodzaje licencji oprogramowania komputerowego, instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje;
 • konfigurować ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 • stosować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 • sporządzać cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 • opracowywać dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 • stosować oprogramowanie zabezpieczające;

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Po ukończeniu kwalifikacji będziesz umiał:

 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych znaczników;
 • tworzyć kaskadowe arkusze stylów;
 • projektować strukturę witryny internetowej;
 • wykonywać strony internetowe zgodnie z projektami;
 • stosować reguły walidacji stron internetowych;
 • projektować i tworzyć relacyjne bazy danych;
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosować skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • testować tworzoną aplikację i modyfikować jej kod źródłowy.

Technik informatyk jest zawodem dla pasjonatów. Wiedza praktyczna jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach. Zajęcia specjalizacyjne mają na celu przygotowanie ucznia od strony praktycznej do zdobycia poszczególnych kwalifikacji zawodowych. W programie kształcenia przewidziana jest również praktyka zawodowa dla uczniów klas trzecich. Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają w firmach i przedsiębiorstwach, zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik informatyk. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.

Po czteroletniej nauce zawodu nabędziesz konkretnych umiejętności praktycznych nauczysz się:

 • diagnozować oprogramowanie,
 • administrować sieciami komputerowymi,
 • projektować strony internetowe,
 • tworzyć aplikacje internetowe,
 • projektować i tworzyć sieci komputerowe,
 • projektować bazy danych,
 • instalować oprogramowanie,
 • korzystać z literatury technicznej
 • pisać pogramy w różnych językach programowania
 • dobierać sprzęt do konkretnych sytuacji,
 • podejmować i rozliczać działalność gospodarczą.

Zawód technik informatyk charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie wprowadzana jest informatyzacja. Na informatyków czeka wiele ciekawych ofert pracy. Niemal każda firma czy instytucja zatrudnia informatyków, odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego  oraz systemów informatycznych.

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to:

 • administrator sieci,
 • helpdesk - informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster,
 • programista.

Prócz rzeczy przewidzianych w podstawie programowej nasza szkoła oferuje szkolenia z Akademii Cisco, która funkcjonuje w szkole od 2012 roku.  Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).Program kursu CCNA R&S (Routing and Switching) składa się z czterech modułów. Materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim (do wyboru). Zajęcia prowadzone są natomiast w języku polskim.

351103 technik teleinformatyk

Teleinformatyka łączy w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki. Obserwujemy jej ciągły dynamiczny rozwój. Teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie, eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

Szkoła współpracuje z różnymi zakładami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z następujących kwalifikacji:

 • E 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E 15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
 • E 16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

W cyklu kształcenia, uczeń zdaje egzamin z danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z wybranej kwalifikacji. Uczeń zdobywa tytuł technika teleinformatyka, gdy ukończy szkołę średnią i zda trzy egzaminy potwierdzające jego kwalifikacje. Proponowane przedmioty rozszerzone to matematyka, fizyka, język obcy, geografia.

 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole w zawodzie technik teleinformatyk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1)uruchamiania i utrzymania terminali przyłączy abonenckich;

2)projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;

3)montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;

4) instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;

5)administrowania sieciami teleinformatycznymi.

 

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów informatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • firmach montujących i naprawiających telefony.

311911 technik cyfrowych procesów graficznych

Kwalifikacje zawodowe:

A. 54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

A. 25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

A. 55. Drukowanie cyfrowe.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

-        Przygotowuje publikacje i prace graficzne do drukowania, między innymi wykonuje poprawki w układzie tekstu i oprawie graficznej danego materiału, korektę kolorów w plikach graficznych, dostosowuje wymiary otrzymanych materiałów, grafik tak, aby uzyskać pożądany efekt.

-        Obsługuje cyfrowe systemy produkcyjne stosowane w poligrafii. Przygotowuje i opracowuje prezentacje graficzne i multimedialne. Wykonuje i wdraża internetowe projekty multimedialne.

-        Drukuje przygotowane wcześniej materiały.

Technik cyfrowych procesów graficznych powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie grafiki, obsługi komputera wraz z oprogramowaniem edytorskim, graficznym, technik malarskich, graficznych, typografii, podstaw fotografii oraz grafiki (przestrzennej).

Miejscem pracy technika cyfrowych procesów graficznych jest pomieszczenie biurowe w agencjach reklamowych, studiach graficznych, koncernach produkujących własne materiały graficzne, studiach telewizyjnych, wydawnictwach. Osoba na tym stanowisku wykorzystuje w pracy swoje zdolności manualne oraz zmysł estetyczny i wiedzę z dziedziny sztuk pięknych. Może tworzyć ogólne wizje dużych projektów lub kampanii reklamowych. Praca ma charakter zadaniowy, dlatego ważna jest umiejętność organizacji czasu pracy. Podstawowym narzędziem pracy technika cyfrowych procesów graficznych jest komputer, urządzenia peryferyjne, takie jak np. skaner, drukarka, aparat cyfrowy oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki.

333107 technik logistyk

Kwalifikacje zawodowe:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

-        Zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.

-        Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego. Organizuje łańcuchy dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki. Zajmuje się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów, produktów.

-        Dobiera środki transportu do realizowanego zadania.

-        Dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnia system dystrybucji.

-        Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami, dba o efektywność firmy, prowadząc do obniżania kosztów własnych oraz firm- partnerów.

-        Przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe.

Technik logistyk powinien mieć wiedzę z zakresu ekonomii, transportu i logistyki. Osoba na tym stanowisku powinna znać i rozumieć fakty, teorie i metody związane z łańcuchem dostaw. Powinna mieć wiedzę w zakresie procesów logistycznych, organizacji i ekonomiki transportu. Technik logistyk powinien znać regulacje prawne obowiązujące w różnych gałęziach transportu.

technik logistyk powinien umieć planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w  łańcuchach  dostaw,  zarządzać  zapasami  oraz  samodzielnie  organizować  prace  związane z gospodarką magazynową i gospodarką odpadami. Osoba na tym stanowisku powinna umieć także zarządzać gospodarką odpadami, planować i organizować prace związane z procesem logistycznym. Na tym stanowisku ważna jest też umiejętność obsługi komputera.

Technik logistyk pracuje w pomieszczeniach biurowych w magazynach, halach, hangarach. Może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych, a także w przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych. Podstawowymi narzędziami pracy na tym stanowisku są: komputer z dostępem do internetu oraz programy służące do zbierania i analizowania danych oraz informacji, programy obsługujące procesy logistyczne, telefon, fax.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl