Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

 

Zespół Szkół nr 1 in gen. Józefa Bema oferuje przyszłym uczniom rozwojowe kierunki kształcenia.

 1. Technik elektryk
 2. Technik informatyk
 3. Technik logistyk –NOWOŚĆ –SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA , KLASA MUNDUROWA

  

311303 TECHNIK ELEKTRYK

Jest to kierunek kształcenia, który działa w naszej szkole najdłużej. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV, które są wymagane przez każdego szanującego się pracodawcę. Szkoła współpracuje z różnymi zakładami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Po ukończeniu technikum elektrycznego absolwent ZS1 jest w pełni przygotowany do pracy samodzielnego elektryka oraz bez problemu może dostać się na pokrewne kierunki studiów.

Kwalifikacje zawodowe:

EE.05. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

EE.26. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole w zawodzie technik elektryk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektroinstalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

 

351203 TECHNIK INFORMATYK

Kierunek kształcenia działa w szkole od 2008 roku.

Kwalifikacje zawodowe:

 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Po zdaniu kwalifikacji uczeń potrafi:

 • konfigurować przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 • określać funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 • wykonywać projekty lokalnych sieci komputerowych;
 • tworzyć sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 • rozpoznawać i stosować normy dotyczące okablowania strukturalnego
 • opisywać i analizować klasy adresów IP;
 • sporządzać kosztorysy projektowanej sieci komputerowej;
 • wykonywać pomiary okablowania strukturalnego;
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej;
 • montować okablowanie sieciowe;
 • opracowywać dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej;
 • konfigurować urządzenia telefonii internetowej;
 • instalować sieciowe systemy operacyjne;
 • konfigurować interfejsy sieciowe;
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci;
 • modernizować i rekonfigurować komputery osobiste;
 • montować komputer osobisty z podzespołów;
 • stosować polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 • instalować i konfigurować sterowniki urządzeń;
 • rozpoznawać rodzaje licencji oprogramowania komputerowego, instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje;
 • konfigurować ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 • stosować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 • sporządzać cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 • opracowywać dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 • stosować oprogramowanie zabezpieczające;

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Po zdaniu kwalifikacji uczeń potrafi:

 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych znaczników;
 • tworzyć kaskadowe arkusze stylów;
 • projektować strukturę witryny internetowej;
 • wykonywać strony internetowe zgodnie z projektami;
 • stosować reguły walidacji stron internetowych;
 • projektować i tworzyć relacyjne bazy danych;
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosować skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • testować tworzoną aplikację i modyfikować jej kod źródłowy.

Technik informatyk jest zawodem dla pasjonatów. Wiedza praktyczna jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach.

Po czteroletniej nauce zawodu uczeń zdobywa  konkretne  umiejętności praktyczne m.in.potrafi :

 • diagnozować oprogramowanie,
 • administrować sieciami komputerowymi,
 • projektować strony internetowe,
 • tworzyć aplikacje internetowe,
 • projektować i tworzyć sieci komputerowe,
 • projektować bazy danych,
 • instalować oprogramowanie,
 • korzystać z literatury technicznej
 • pisać pogramy w różnych językach programowania
 • dobierać sprzęt do konkretnych sytuacji,
 • podejmować i rozliczać działalność gospodarczą.

Zawód technik informatyk charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie wprowadzana jest informatyzacja. Na informatyków czeka wiele ciekawych ofert pracy. Niemal każda firma czy instytucja zatrudnia informatyków, odpowiedzialnych za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego  oraz systemów informatycznych.

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to:

 • administrator sieci,
 • helpdesk - informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster,
 • programista.

Prócz materiałów przewidzianych w podstawie programowej nasza szkoła oferuje szkolenia z Akademii Cisco, która funkcjonuje w szkole od 2012 roku.  Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).Program kursu CCNA R&S (Routing and Switching) składa się z czterech modułów. Materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim (do wyboru). Zajęcia prowadzone są natomiast w języku polskim.

333107 TECHNIK LOGISTYK

NOWOŚĆ - KLASA MUNDUROWA

Wykształcenie w zawodzie technik logistyk poszerzone o możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przydatnych w służbach mundurowych

 

Kwalifikacje zawodowe:

AU.22. Obsługa magazynów

  AU.32. Organizacja transportu.

 

Główne zadania i wykonywane czynności:

 • Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.
 • Zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.
 •  Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego. Organizuje łańcuchy dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki. Zajmuje się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów, produktów.
 •  Dobiera środki transportu do realizowanego zadania.
 •  Dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnia system dystrybucji.
 •  Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami, dba o efektywność firmy, prowadząc do obniżania kosztów własnych oraz firm- partnerów.
 •   Przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe.

 

Technik logistyk powinien mieć wiedzę z zakresu ekonomii, transportu i logistyki,  znać regulacje prawne obowiązujące w różnych gałęziach transportu. Powinien umieć planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w  łańcuchach  dostaw,  zarządzać  zapasami  oraz  samodzielnie  organizować  prace  związane z gospodarką magazynową i gospodarką odpadami.

Technik logistyk pracuje w pomieszczeniach biurowych w magazynach, halach, hangarach. Może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych, a także w przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych. Podstawowymi narzędziami pracy na tym stanowisku są: komputer z dostępem do internetu oraz programy służące do zbierania i analizowania danych oraz informacji, programy obsługujące procesy logistyczne, telefon, fax.

technik logistyk – specjalność wojskowa                                   

 • rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie obronności,
 • ścisła współpraca z 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • zajęcia z samoobrony, szkolenia bojowego, zarządzania bezpieczeństwem, planowaniem i organizowaniem logistyki wojskowej,
 • kursy i szkolenia specjalistyczne, np. pierwszej pomocy, wzorowy strzelec,
 • możliwość zatrudnienia w:
 • zawodowej lub terytorialnej służbie wojskowej,
 • terytorialnej służbie wojskowej,
 • innych zawodach mundurowych (straży pożarnej, policji, służbie celnej itp.)

 

 

Szkoła  aktualnie realizuje projekty finansowane ze środków UE

 • Doradztwo zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego
 • Zawodowcy na start

 

 

Współpraca z różnymi zakładami w ramach praktyk zawodowych!!!

ENERGA – OPERATOR S.A.     SOFIDEL           BAUER S.A.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz dydaktyczno – wyrównawcze.

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe pod kątem planowania kariery!!!

 

            Możliwość korzystania z profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych!!!

Zajęcia specjalizacyjne mają na celu przygotowanie ucznia od strony praktycznej do zdobycia poszczególnych kwalifikacji zawodowych. W programie kształcenia przewidziana jest również praktyka zawodowa dla uczniów klas trzecich ( 4 tygodnie).  Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają w firmach i przedsiębiorstwach, zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla każdego  zawodu.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl