MIKOŁAJ ŻBIKOWSKI - FINALISTĄ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

 

W dniach 31.05.19 - 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie odbył się finał ogólnopolskiej OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI o tytuł "Młodego Innowatora" mająca charakter naukowo – techniczny. Organizacja Olimpiady jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, środków własnych Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Finał ogólnopolski określany jest mianem Zawodów III stopnia.

Eliminacje ogólnopolskie przeprowadzane są w trzech etapach:

- I etap pisemny - test - biorą w nim udział wszyscy uczestnicy drużyn zgłoszonych do eliminacji ogólnopolskich, a każdy z uczestników odpowiada na 40 pytań testowych. Czas trwania etapu wynosi 50 minut.

- II etap pisemny - zadania - do II etapu kwalifikują się wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów w etapie I pisemnym. Uczestnicy rozwiązują pisemnie 4 zadania praktyczne (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców). Czas trwania drugiego etapu wynosi 90 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają powyżej 40% możliwych do zdobycia punktów w etapie II pisemnym otrzymają tytuł „Finalisty Olimpiady”.

- III etap ustny - kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów. Każdy z uczestników odpowiada na 4 pytania dotyczące ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii wynalazków. Na każdą odpowiedź uczestnik ma dwie minuty. O ostatecznej kolejności w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma zdobytych punktów z obu etapów pisemnych i etapu ustnego.

Reprezentantem naszej szkoły był uczeń trzeciej klasy technikum teleinformatycznego Mikołaj Żbikowski, który zdobył  58% punktów w II etapie ogólnopolskich eliminacji i tym samym otrzymał tytuł „Finalisty Olimpiady”.

Dzięki uzyskaniu owego tytułu, uczeń Bema jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu zawodowego w tym roku szkolnym.

Opiekunem naszego ucznia był nauczyciel przedmiotów zawodowych Przemysław Grochowski

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl