REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WYNALAZEK, LUB MAKIETĘ RAKIETY PROJEKTU GEN.J.BEMA

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WYNALAZEK, LUB MAKIETĘ RAKIETY PROJEKTU GEN.J.BEMA

Józef Bem – generał, ale także wynalazca oraz specjalista od rakiet

W związku z obchodami Dnia Patrona w naszej szkole zorganizowany został konkurs na najciekawszy model rakiety lub własnego wynalazku

Szkolny konkurs dla klas o profilu elektrycznym (obowiązkowo) jak i dla klas o profilu logistycznym na najciekawszy wynalazek lub makietę rakiety projektu gen. Józefa Bema: Józef Bem- generał, ale także wynalazca oraz specjalista od rakiet.

Odpowiedzialni: Pan Przemysław Grochowski, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas te oraz tL

Termin: 26.04.2019r

 1. Informacje ogólne
 2. Konkurs obejmuje stworzenie modelu rakiety lub prezentacja własnego wynalazku

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum elektrycznego (kl te oraz teg, tl)

 1. Informacje ogólne
 • celem konkursu jest promocja kreatywności wśród młodzieży,
 • zainteresowanie doskonaleniem ich umiejętności technicznych, podniesienie poziomu innowacyjności oraz wyłonienie najlepszej pracy konkursowej przedstawiającej pomysł na innowacyjny wynalazek.
 • Uczestnikiem konkursu może być  uczeń klas te, teg, tl uczęszczający do naszej szkoły
 • Prace mogą być indywidualne lub grupowe (maks. 3 osoby)
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Przez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 1. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

Warunkiem koniecznym i wystarczającym do wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie we wskazanej formie i w wyznaczonym terminie  pracy konkursowe w  kategorii: model przestrzenny innowacyjnego wynalazku lub makieta rakiety/replika rakiety zaprojektowanej przez gen. Józefa Bema  wraz z opisem oraz jego prezentacja podczas uroczystości obchodów Dnia Patrona

Każdy Uczestnik (Zespół) może zgłosić do Konkursu jedną pracę. W przypadku zgłoszenia kilku prac pod ocenę poddana będzie ostatnia ze złożonych prac. W przypadku niemożliwości stwierdzenia, która z prac jest ostatnią, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich prac Uczestnika (Zespołu) lub wyboru jednej z nich.

 

Prace należy złożyć do opiekunów konkursu do dnia 26.04.2019r


 1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  - realizacja tematu ( 0-5 pkt.)
       - wkład własny, oryginalność przedmiotu ( 0-5 pkt.)
       - wartość merytoryczna pracy ( 0-5 pkt. )
       - estetyka wykonania i trwałość pracy,  ( 0-5 pkt. )
  5.  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu:   03.06 .2019 r.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
            przewodniczący – Pan Marek Zimnowodzki
                                          Pan Przemysław Grochowski
                                          Pan Mariusz Suwiński

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone zgodnie z obowiązującymi zasadami, a prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na uroczystości podczas obchodów Dni Patrona w dniu 07.06.2019r.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest akceptacją warunków regulaminu i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl