REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA SZATĘ GRAFICZNĄ PLANSZY DO NOŚNIKA „ROLL UP” PROMUJĄCEGO STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Głównym celem konkursu jest stworzenie szaty graficznej planszy „Roll up”, który zainspiruje do zwiększenia zainteresowania działalnością Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Plansza graficzna może zawierać hasło reklamowe.

 

 1. Organizatorzy konkursu:

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Ciechanowski. Ciechanów ul. Mławska 3.

- Technikum Nr 1  im. Józefa Bema. Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24.

 

 1. Cele konkursu:

- promocja działalności Stowarzyszeniowej wśród młodzieży szkolnej,

- reklama działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

      - nowoczesne spojrzenie na aspekty działalności organizacji pozarządowych poprzez utrwalanie 
        wizerunku w nowoczesnym postrzeganiu poprzez ich logo,

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

III. Zasady uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas III- cich Technikum  Szkół Nr 1  im. Józefa Bema
   w Ciechanowie.

 

 1. Technika wykonania szaty graficznej planszy i zawarte w niej treści podstawowe:

      -  przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie „roll up” w pomniejszonej skali
         docelowych wymiarów 85x200cm w pionie. (np. w skali 1: 4 tj. 21,25x50cm),
      - praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż,
        techniki mieszane,

      - praca powinna w swojej treści wizualnej zawierać trzy podstawowe rozpoznawalne symbole
        Oddziału Ciechanowskiego SEP:

 

- logo Stowarzyszania Elektryków Polskich

- herb miasta Ciechanow

- złota odznaka przyznana przez Zarząd Główny za całokształt działalności,

 

 

      -  oraz umieszczony „rok powstania Oddziału 1978”

      - symbole te mogą być przedstawione w zmienionej szacie graficznej, ale na tyle by mogły
        być  rozpoznawalne,
      - do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

       - termin złożenia prac do dnia 15 czerwca 2018r. u Kierownika Szkolenia Praktycznego.

 

 1. Forma prac:

       - prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice,
          w określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,

       - prace należy opatrzyć metryczką umieszczona na odwrocie pracy, zawierająca:
         imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły, miesiąc i rok wykonania.

 

 1. Jury:

        Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.

 

     VII. Nagrody.

 • Nagrody przyznane zostaną za:
  - zajęcie I miejsca –  nagroda rzeczowa główna równowartości  1000 zł,
   - zajęcie II miejsca - w kat. wyróżnienia nagroda rzeczowa równowartości  ok. 300 zł,
   - zajęcie III miejsca – w kat. wyróżnienia nagroda rzeczowa równowartości  ok. 200 zł,

- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy – podziękowania za udział w konkursie
   oraz upominki.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i upominków na zakończenie roku szkolnego w dniu 22-06-2018r.
 • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 24-11- 2018r. na uroczystości „Obchodów 40-lecia Oddziału Ciechanów”.

 

      VIII. Kontakt:

             Informację szczegółową o konkursie można uzyskać  u Kierownika Szkolenia Praktycznego.

 

 1. Zgoda na przetwarzane danych osobowych.

           - uczestnictwo i zgłoszenie prac na konkurs wiąże się z przekazaniem praw autorskich
              organizatorom (art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
              Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

           - zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacja treści niniejszego regulaminu
              i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystywanie jej nieodpłatnie przez
              organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu
              wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów
              przeprowadzenia konkursu na „ roll up” promujący działalność Stowarzyszenia Elektryków
              Polskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
              osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

 

          Regulamin zatwierdził  ze strony:


           Stowarzyszenie Elektryków Polskich                              Technikum Nr 1  im. Józefa Bema
                     Oddział Ciechanowski.

 

 

 

 

             Ciechanów 10 kwietnia 2018r.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl