333107 technik logistyk

333107 technik logistyk

Kwalifikacje zawodowe:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

-        Zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.

-        Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego. Organizuje łańcuchy dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki. Zajmuje się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów, produktów.

-        Dobiera środki transportu do realizowanego zadania.

-        Dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnia system dystrybucji.

-        Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami, dba o efektywność firmy, prowadząc do obniżania kosztów własnych oraz firm- partnerów.

-        Przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe.

Technik logistyk powinien mieć wiedzę z zakresu ekonomii, transportu i logistyki. Osoba na tym stanowisku powinna znać i rozumieć fakty, teorie i metody związane z łańcuchem dostaw. Powinna mieć wiedzę w zakresie procesów logistycznych, organizacji i ekonomiki transportu. Technik logistyk powinien znać regulacje prawne obowiązujące w różnych gałęziach transportu.

technik logistyk powinien umieć planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w  łańcuchach  dostaw,  zarządzać  zapasami  oraz  samodzielnie  organizować  prace  związane z gospodarką magazynową i gospodarką odpadami. Osoba na tym stanowisku powinna umieć także zarządzać gospodarką odpadami, planować i organizować prace związane z procesem logistycznym. Na tym stanowisku ważna jest też umiejętność obsługi komputera.

Technik logistyk pracuje w pomieszczeniach biurowych w magazynach, halach, hangarach. Może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych, a także w przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych. Podstawowymi narzędziami pracy na tym stanowisku są: komputer z dostępem do internetu oraz programy służące do zbierania i analizowania danych oraz informacji, programy obsługujące procesy logistyczne, telefon, fax.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl