311307 technik energetyk

311307 technik energetyk

Kwalifikacje zawodowe:

E. 22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej i cieplnej.

-        Zajmuje  się  nadzorem  procesów  wytwarzania,  przetwarzania,  przesyłania,  gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii w różnych dziedzinach przemysłu, np. elektrotechnicznego, czy automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi. Zależnie od rodzaju energii, z którą ma do czynienia w pracy – może być energetykiem cieplnym (termoenergetykiem), energetykiem wodnym (hydroenergetykiem), elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym czy energetykiem wiatrowym.

-        Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

-        Przeprowadza naprawy i konserwację maszyn i urządzeń energetycznych.

-        Posługuje się systemami informatycznymi, automatyką przemysłową i urządzeniami pomiarowymi.

-        Zajmuje się gospodarką paliwową, wodną oraz gospodarką odpadami.

Technik energetyk powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie: mechaniki, elektrotechniki, termodynamiki, konstrukcji i technologii mechanicznych, elektroniki i automatyki maszyn i urządzeń energetycznych, technologii wytwarzania energii.

Technik energetyk powinien umieć wykonać montaż, demontaż oraz zająć się eksploatacją urządzeń wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny, umieć wykonywać zadania związane z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania nimi.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl